" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

สังกัด สพฐ.

โทรศัพท์ : 055-355014

โทรสาร :

e-mail : Watpongmokhaowschool@outlook.co.th

website : http://www.watpongmokhaow.com/

เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว

วัดโป่งหม้อข้าวตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สร้างเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2475 ครั้งแรกตั้งอยู่ที่พื้นที่ดินสาธารณประโยชน์ ( พื้นที่ดินในปัจจุบัน ) ครั้งที่ 2 ย้ายมาตั้งบริเวณที่ดินของนายป้อม โตรูปสม

( ในปัจจุบัน ) ครั้งที่ 3 ย้ายมาอยู่ที่ที่ดินของราชพัสดุ หมายเลข 805 ซึ่งมีพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ 53 ตารางวา (ติดกับวัดโป่งหม้อข้าว ) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

ในปี 2535 ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นโดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 53 คน เป็นนักเรียนชายจำนวน 22 คนเป็นนักเรียนหญิงจำนวน 31 คน

ในปี 2536 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 104 / 26 จำนวน4 ห้องเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 1,066,234 บาท เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2536 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2536 โดยสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้านหมายเลข 10505จำนวน 15 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ซึ่งโรงเรียนได้ขอใช้พื้นที่นี้ (จึงนับเป็นการย้ายครั้งที่ 4 )

สถานที่นี้จึงได้เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในปีเดียวกันนี้เอง จึงทำให้มีโรงเรียนตั้งอยู่ จำนวน 2 แห่ง

ในปี 2542 ย้ายโรงเรียนมารวมเป็นที่เดียวกันรวมทั้ง นำอาคารเรียนมาด้วย โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เคลื่อนย้ายมาทั้งหลังแล้ว นำมาตั้งในสถานที่แห่งใหม่ ยกพื้นให้สูงขึ้น ทำห้องเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา จนถึงปัจจุบัน

คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ

ปรัชญา
โรงเรียนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ ประสานสัมพันธ์กับชุมชน

วิสัยทัศน์
" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงความเป็นไทย
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของ
  ตนเอง
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง และดำรงชีวิต
  อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
 4. ส่งเสริมพัฒนาครู นักเรียน โรงเรียน สู่มาตรฐาน
 5. สนับสนุนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 • กลยุทธ์ที่ 1
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพการเป็นผู้นำมีความรู้คู่คุณธรรม
 • กลยุทธ์ที่ 2
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา และส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน
 • กลยุทธ์ที่ 3
  สนับสนุนส่งเสริมการบริหารทางวิชาการ พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 4
  ส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาคุณภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • กลยุทธ์ที่ 5
  การวางแผนการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี
 • กลยุทธ์ที่ 6
  พัฒนาอาคารสถานที่และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้การบริหารงานวิชาการ

สีประจำโรงเรียน
แดง - เขียว

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
" เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม "

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
" สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง "

 
ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้นเรียน เพศ รวม ครูที่ปรึกษา
ชาย หญิง
อ.1 11 9 20 ครูรักใจ สิงห์ทอง
อ.2 10 4 14 ครูวิไลรัตน์ กิจจานุมาศ
รวม 21 13 34  
ป.1 9 3 12 ครูกอบแก้ว วรรณรัตน์
ป.2 2 9 11 ครูสมศรี พฤทธิพงศ์กุล
ป.3 6 6 12 ครูสุธารัตน์ ศรีสอนป้อง
ป.4 11 6 17 ครูระเบียบ แป้นน้อย
ป.5 7 3 10 ครูฉวีวรรณ อินอิว
ป.6 2 5 7 ครดวงมณี อภิชาติธำรง
รวม 36 31 67  
ม.1 16 6 22 ครูอนงค์ ถิ่นวงษ์แย
ครูกันติยา จันทร์ทิมา
ม.2 11 10 21 ครูสมยศ โตท่าโรง
ครูกัญญาณัฐ แป้นน้อย
ม.3 17 17 34 ครูพัชรดา นาคสุกเอี่ยม
ครูวรณัณ เปรมสุข
รวม 41 28 69  
รวมทั้งหมด 98 72 180  

*หมายเหตุ ข้อมูลนักเรียน  ณ 22 สิงหาคม 2559