" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการโรงเรียนดีศรีตำบลมาประเมินที่โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว 26/08/2557

คณะครูโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินทุกท่าน......นักเรียนรำมังคละต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมิน...


...คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล......คณะกรรมการกล่าวสรุปผล......คณะกรรมการโรงเรียนดีศรีตำบลมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว...