" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 14/11/2557เริ่มลงทะเบียน

เริ่มประชุม

ทีมงานเบื้องหลัง

ผู้ปกครองรับประทานอาหารว่าง