" นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ตราโรงเรียน
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
บุคลากร
กรรมการสถานศึกษาและศิษย์เก่า
อาคารสถานที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ติดต่อเรา
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บโรงรียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
15/08/2557 การนำนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
   

เนื่องด้วยโรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวได้มีการจัดทำโครงการศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าวจึงขออนุญาตนำนักเรียนศึกษาดูงาน  วันจันทร์ ที่  19  สิงหาคม  2557 เวลา  08.30 – 14.30 น. เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

อนึ่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงให้คณะครูช่วยคุมนักเรียนไปดูงานในครั้งนี้ด้วย จึงแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ว่าหยุดเรียน 1 วัน และเปิดเรียนปกติในวันที่ 20 สิงหาคม 2557